Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tinh thần đồng đội

Quân: Hôm qua, chỉ vì tinh thần đồng đội mà tôi bị cô giáo cho điểm kém đó!
Hảo: Sao kỳ vậy? Thế ông có tinh thần đồng đội về việc gì?
Quân: Đưa giấy nháp cấp cứu hai ngườì ngồi bên, không làm được bài trong giờ kiểm tra Toán!
Hảo: !!??