Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tiến bộ

Chị xem vở bài tập của Tũn, khen:
- Ái chà chà! Dạo này cu Tũn giỏi ghê, làm bài tập đầy đủ và đúng hết?
Tũn: Thì sách hướng dẫn giải các bài tập, sai làm sao đựợc hả chị?
Chị: Ôi... ôi!