Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tại sao

Thầy: Thầy đã nói rồi, trong kỹ thuật nhảy cao, giai đoạn chạy đà tay không được nắm quần. Tại sao em lại nắm?
Tèo (thật thà): Thưa thầy, tại...tại quần em bị ...lỏng dây chun ạ!
Thầy:!!??