Sách » Vui Cười » Học trò cười

Tại sao

Để chứng minh cho mọi người thấy sự nguy hiểm và tác hại của rượu, diễn giả tư vấn về vấn đề sức khỏe, đã hỏi mọi người như sau:
- Thưa các vị, nếu chúng ta đặt một xô nước, và một xô rượu trước mặt con lừa, nó sẽ chọn xô nào để uống?
- Tất nhiên là xô nước rồi!- Mọi người cùng lên tiếng.
- Vì sao vậy?- Diễn giả rất vui, hào hứng hỏi tiếp.
- Vì nó là đồ...con lừa!
- !!??