Sách » Vui Cười » Học trò cười

Ở nhà

Áo dài đang buôn chuyện với mày râu qua điện thoại:
Áo dài: Ông à, sao mấy bữa rồi không thấy ông mang xe chạy dòng dòng khắp phố?  
Mày râu: À, tui đang ở  nhà...
Áo dài: Trời! Sao dạo này ngoan dữ vậy?
Mày râu: Tại tui đang ở nhà... thương mà!
Áo dài: Trời đất!!!