Sách » Vui Cười » Học trò cười

Như thế nào ?

Giờ Sinh học, cô giáo giảng bài về cây thân củ và cây thân mộc. Thấy Tèo đang nói chuyện riêng rồi cười toe toét, cô liền gọi:
- Tèo, em hãy cho biết người ta trồng chuối như thế nào?
Nghe cô giáo gọi tên, Tèo giật mình đứng dậy, đáp:
- Em thưa cô, trồng cây chuối là chống hai tay xuống đất, còn hai chân chổng lên trời ạ!
Cô giáo: !!?? (còn cả lớp được bữa cười xả láng).