Sách » Vui Cười » Học trò cười

Kỷ lục

Vận động viên nhảy dù nọ quyết chí đạt kỷ lục thế giới về thời gian bung dù. Sau khi lao người vào không gian, anh ta bình tĩnh theo dõi máy chỉ cao độ trên tay: 5.000m, 4.000m, 2.500m, 1.000m... 500m... 200m... 100m... 50m... 20m... “Ồ, đằng nào cũng sắp tới đất rồi, bung dù làm gì nữa!”.