Sách » Vui Cười » Học trò cười

Đối thủ nặng ký

Hà (hớn hở): Này, tôi được vào chuyên Hóa rồi đấy!
Bắc: Thế à? Vậy đội tuyển hóa lại thêm một đối thủ nặng kí rồi!
Hà (vẻ khiêm tốn): Ông cứ nói...
Bắc: Tớ nói thật đấy! Trông bà to thế kia cơ mà!
Hà (tức đỏ mặt).