Sách » Vui Cười » Học trò cười

Đổ mồ hôi mực

Xưa,có một ông quan hay ăn đỗ đen luộc!Hôm ấy vừa luộc  nồi đỗ thì vợ về,chưa kịp ăn mà không dám để nhà sợ vợ biết thì nguy!
Lúc ấy lại sắp phải ra đình tế thành,ông ta nghĩ được 1 kế rất khôn ngoan là đổ ngay vào mũ tế rồi đội lên đầu cho vợ không biết!Đến khi tế,nước đỗ cứ rỏ xuống mặt ròng ròng...!Các cụ hỏi vì cớ gì,thì ông ta đáp:
-Ấy,tôi thường sanh chứng đổ mồ hôi mực,khi nào vận động nhiều thì cứ toát ra ròng ròng!