Sách » Vui Cười » Học trò cười

Chăm chỉ

Tóc Vàng bảo Tóc Nâu:
- Người dân Cuba họ chăm chỉ thật đấy cậu ạ!
- Họ chăm thế nào?
- Bố tớ bảo, trong khi cả nước Việt Nam mình ngủ, thì người dân Cuba họ vẫn đang thức và làm việc!
- !!??