Sách » Vui Cười » Học trò cười

Biểu thức...

 Thấy tí đang ngủ thầy gọi:tí em hãy định nghĩa biểu thức cho thầy

Tí (mơ màng):dạ... thưa.

Thầy:nhanh nào.

Tí :A thưa thầy biểu thức là thầy biểu em thức không dược ngủ trong lớp ạ.

Thầy:Hả???