Sách » Vui Cười » Học trò cười

Bí quyết

Mọi người hỏi hai vợ chồng nhà Maicơn:
- Xin được hỏi ông bà, bí quyết nào giúp ông bà sống với nhau rất hạnh phúc và chưa thấy to tiếng bao giờ?
- À! - Ông chồng vui vẻ đáp - Không hề có bí quyết gì cả! kinh nghiệm nhỏ là: Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ việc gì hai người đã hoàn toàn đồng ý, thì tôi... quyết định. Còn việc gì hai người không nhất trí, có thể dẫn tới to tiếng,  thì người quyết định là... bà Masa nhà tôi!
- !!??