Sách » Kinh Doanh » Hệ thống tài chính toàn cầu

Đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ tiến lên phía trước


Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ

Chúng ta phải đặt một nền móng mới cho sự phát triển và thịnh vượng… một nền móng đặt trên 5 trụ cột chống đỡ cho nền nền kinh tế của chúng ta và biến thế kỷ mới này thành một thế kỷ nữa của Hoa Kỳ: những quy luật mới cho Wall Street mà khu phố tài chính này sẽ tưởng thưởng cho các trào lưu và sáng kiến; những nguồn đầu tư mới về giáo dục mà những nguồn này sẽ khiến cho nguồn nhân lực của chúng ta thành thạo và mang tính cạnh tranh hơn; đầu tư mới về công nghệ và năng lượng tái tạo nên các ngành công nghiệp và việc làm mới; đầu tư mới về chăm sóc sức khoẻ giúp cắt giảm chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp; và tiết kiệm mới trong ngân sách liên bang dẫn đến bớt đi các khoản nợ cho các thế hệ tương lai.

— Tổng thống B.Obama, “Nền móng mới cho nền kinh tế”,  Washington, D.C.,  ngày 14/4/2009.

Timothy Geithner, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Chúng ta là một quốc gia hùng mạnh và linh hoạt. Chúng ta lâm vào cuộc khủng hoảng hiện nay mà không có quyền hành và công cụ mà chúng ta cần để đương đầu với những tổn thất cho nền kinh tế phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính. Chúng ta tiến lên để bảo đảm rằng chúng ta đã được trang bị cả cho tương lai lẫn trong quá trình tiến triển, rằng chúng ta đang hiện đại hóa hệ thống điều tiết cho thế kỷ 20 để đáp ứng những thách thức tài chính của thế kỷ 21.

— Bộ trưởng Tài chính. Điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính-Nhà ở của Hạ Nghị viện, Washington D.C., ngày 26/3/2009.

Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ

Nói tóm lại, thách thức mà những nhà điều tiết phải đối mặt là đánh vào cân bằng quyền lợi: giành lấy tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ người tiêu dùng mà không làm mất đi những tác động có lợi của sự đổi mới có trách nhiệm đối với sự lựa chọn và tiếp cận đồng vốn của người tiêu dùng và đưa đến sự tin tưởng. Mục tiêu của chúng tôi là có được một hệ thống tài chính trong đó sự đổi mới đem lại phúc lợi về kinh tế ở mức cao hơn cho tất cả mọi người và cộng đồng dù họ có những mức thu nhập khác nhau.

— Chủ tịch Ủy ban Dự trữ Liên Bang Ben Bernanke, “Đổi mới tài chính và bảo vệ người tiêu dùng”, Washington, D.C., 17/4/2009.