Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 10: Thiên Chúa mời gọi ta sống hiệp thông với Chúa và với mọi người

Chúng ta biết rằng công cuộc SÁNG TẠO là một lời mời gọi mỗi người biết đón nhận chính mình từ tay Thiên Chúa, đồng thời làm cho mình ngày càng trở thành người một cách hoàn hảo hơn. Nhưng như thế nghĩa là gì ?

THIÊN CHÚA KÝ GIAO ƯỚC VỚI DÂN NGƯỜI

Thiên Chúa đã ký giao ước với chính con người mà Ngài đã tạo dựng. Dân tộc có mặt trong giao ước này là dân Israel. Giao ước ấy đã khiến Israel thành dân riêng của Chúa, làm cho họ ý thức rằng mình là dân được tuyển chọn, dân thuộc về Chúa và có một liên lạc ưu tuyển với Người. Mối liên lạc ấy là gì? Là điều đã nói trong nội dung của giao ước : “Ta sẽ là Chúa của ngươi và ngươi sẽ là dân của Ta “( Gr 31,33). Tức là, Israel phải sống như dân riêng của Chúa, thuộc về Người và chỉ thờ phượng mình Người.

Rõ ràng những lời của giao ước chứng tỏ ý định Thiên Chúa là muốn đưa hết mọi người đến sự sống hiệp thông với Người. Giao ước đó gửi đến cho toàn dân. Nghĩa là nó cũng lôi kéo mọi người đến nếp sống hiệp thông với nhau.

Đó là giao ước xưa, giao ước làm nên dân tộc Israel. Còn đối với chúng ta ngày nay cũng thế, cái làm nên chúng ta là Giao uớc do chính Chúa Kitô ký bằng máu của Người ( xem 1Cr 11,25). Nhờ máu Đức Kitô, tất cả chúng ta được tẩy sạch và được đến với Chúa ( xem Dt 9,11-22). Nhờ Ngài ta đuợc trở nên một dân thánh thiện, dân của Chúa như Thánh Phêrô đã viết:” Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền . Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em được xót thương .” (1Pr 2,9-10)

LỜI MỜI GỌI SỐNG HIỆP THÔNG VỚI CHÚA

Lời Chúa đã tò ra cho ta đều xuất phát từ ý Người muốn hiệp thông với ta. Cả lịch sử Thánh kinh có thể tóm lại là : Một cố gắng nhẫn nại và trung tín của Thiên Chúa trong việc tìm kiếm và gặp gỡ con người. Ngôn sứ Giê-rê-mia đã cảm nhận tiếng gọi như thế : “ Lời Chúa phán với tôi rầng: Trước khi cho ngươi hình thành trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi … Ta đã thánh hóa ngươi…” ( Gr 1,5)

Sự tìm kiếm đam mê đó của Chúa để lộ ra tính nhưng không tuyệt đối của ơn Chúa gọi đến hiệp thông với Người : “ Bởi vì ngươi là dân được hiến cho Giavê Chúa ngươi, chính ngươi đã được Giavê chọn làm dân Người ở giữa chư dân địa cầu. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaô vua Ai Cập.” (Đnl 7,6-8 ; 9,4-6)
Sự quyếnluyến lựa chọn đó không có lý do nào ngoài tình yêu và trung tín. Người trở nên gần gủi con người và nói với họ như là bạn nói với bạn. Ơn gọi luôn được thực hiện trong sự tự do tối ưu của tình yêu.

Vậy, qua mối quan hệ của Thiên Chúa với các ngôn sứ, ta thấy quan hệ mà Người muốn thiết lập với mỗi người chúng ta là : Một sự tuyển chọn ưu tiên.

Còn qua việc ban Con Một Người trong mầu nhiệm Nhập thể thì Thiên Chúa muốn tỏ cho ta thấy thế nào là được mời gọi sống với Chúa, hiệp thông với Người.

Quả thế, Đức Kitô đã thực hiện giao ước mới, giao ước nội tâm mà xưa Giavê Thiên Chúa đã tiên báo cho tiên tri Giê-rê-mia : “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó… Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta..” (Gr 31,31-34) ( Vì là người, Đức Kitô đã giữ trọn lời giao ước, tức là giữ lòng trung thành tùng phục Chúa Cha cho đến chết và chết vì vâng phục chương trình của Cha). Người ban cho ta được hiệp thông với Chúa cách chắc chắn. Vì lẽ, nơi Người bản tính nhân loại được hiệp thông chặt chẽ với bản tính Thiên Chúa, nên ai là người thì từ nay cũng có thể được hiệp thông với Thiên Chúa, nếu họ hiệp thông với Chúa Kitô.

Các hình ảnh vườn nho (trong Tin Mừng Gioan), thân thể ( trong thư Thánh Phaolô) và nhiều hình ảnh khác đánh dấu con người chúng ta thuộc về Chúa.

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liến với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thấy.” (Ga 15,4)

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. “ (Ga 15.10)

“ Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? (1Cr 10,16)

CÂU HỎI BÀI 10

Bạn hãy đọc tin mừng theo Thánh Gioan; Ga 15,1-17

1. Nhặt ra tất cả những chữ Thánh Gioan dùng để diễn tả :
- sự hiệp thông của ta với Chúa.
- sự hiệp thông của ta với mọi người

2. Có những trở ngại khiến ta không thể sống hiệp thông với Chúa và với mọi người. Theo bạn đó là những trở ngại gì ? Cách khắc phục những trở ngại đó ?