Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 05: Kinh thánh, Lời hằng sống

“ Thuở xưa, nhiếu lần nhiếu cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy ta qua Thánh tử” (Dt1,1)

1. KINH THÁNH BỞI ĐÂU MÀ CÓ

Kinh thánh là lời Thiên Chúa nói với ta để ta biết Người yêu ta thế nào và ta phải đáp lại tình yêu đó ra sao. Chính Thiên Chúa đã chọn một số người, rối dùng họ để viết ra những gì Người muốn nói với loài người dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

2. KINH THÁNH HIỆU NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO

Vì được linh hứng, nên Kinh thánh chỉ dẫn cho ta, mà không thể sai lầm, về những ý nghĩa và giá trị trong chân lý có liên quan đến mục đích tối hậu của đời người. Ta gọi điều không thể sai lầm đó là ơn vô ngộ của Kinh thánh. Lại nữa, vì đó chính là Lời Chúa nên Kinh thánh có một sức mạnh thiêng liêng vô cùng để nâng đỡ và soi sáng chúng ta.

3. NỘI DUNG KINH THÁNH GỒM CÓ NHỮNG GÌ

Kinh thánh gồm có hai phần chính: Cựu ước và Tân ước.

3.1 Cựu ước là gì?

Cựu ước là giao ước xưa Thiên Chúa thiết lập với dân Do Thái, qua ông Môsê, trong sa mạc, gần núi Xi-nai, sau khi đã cho ông biết Danh Người là Đức Chúa và giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập (Xh19,24). Giao ước này là nền tảng của đạo Do Thái, còn gọi là đạo cũ. Theo giao ước, dân Do Thái phải tôn thờ và phụng sự Chúa là Chúa duy nhất của họ bằng cách tuân giữ các điều răn của Người; còn về phía Thiên Chúa, Người hứa nhận dân này làm dân riêng, sẽ che chở, bảo bọc và thương yêu họ (Xh 20,1-21)

3.2 Nội dung phần Kinh thánh Cựu ước

Trong Kinh thánh, phần Cựu ước ghi chép những mặc khải trước khi Chúa Giêsu ra đời. Sách Cựu ước chứa đựng những điều Chúa nói với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cho đến khi ông Mô-sê đuợc Chúa truyền phải đưa dân ra khỏi Ai-cập và nhận muời điều răn trên núi Xi-nai. Sau đó Thiên Chúa còn tiếp tục nói với dân Người qua các ngôn sứ.

Phần Cựu ước gồm có 46 sách.

Số thứ tự Ký hiệu Tên sách
1 St Sáng thế
2 Xh Xuất hành
3 Lv Lêvi
4 Ds Dân số
5 Dnl Đệ nhị luật
6 Gs Giôsuê
7 Tl Thủ lãnh
8 R Rút
9 1Sm Samuel quyển 1
10 2Sm Samuel quyển 2
11 1V Các Vua quyển 1
12 2V Các Vua quyển 2
13 1Sb Sử biên niên 1
14 2Sb Sử biên niên 2
15 Er Esra
16 Nkm Nơkhemia
17 Tb Tobia
18 Gdt Giuditha
19 Es Este
20 1Mcb Macabê quyển 1
21 2Mcb Macabê quyển 2
22 G Gióp
23 Tv Thánh vịnh
24 Cn Châm ngôn
25 Gv Giảng viên
26 Dc Diễm ca
27 Kn Khôn ngoan
28 Hc Huấn ca
29 Is Isaia
30 Gr Giêrêmia
31 Ac Ai ca
32 Br Ba-rúc
33 Ed Ê-dê-ki-en
34 Đn Đa-ni-en
35 Hs Hô-sê
36 Ge Giô-en
37 Am A-mốt
38 Ov O-va-di-a
39 Gn Giô-na
40 Mk Mi-kha
41 Nk Na-khum
42 Kb Kha-ba-cúc
43 Xp Xô-phô-ni-a
44 Kg Khác-gai
45 Dcr Da-ca-ri-a
46 Ml Ma-la-ki

3.3 Tân ươc là gì?
Tân ước là giao ước mới do Thiên Chúa tái lập với loài người, qua Đức Giêsu Kitô, theo Lời Người hứa, để tha thứ cho họ tôi bất trung và thất tín. Giao ước mới là do lòng trung thành và yêu thương của Thiên Chúa đối với dân của Người, để hướng dẫn họ bước đi theo luật Người truyền. Đây là giao ước vĩnh cữu, Chúa Giêsu thiết lập trong bữa Tiệc ly.

3.4 Nội dung phần Kinh thánh Tân ước

Sách Tân ước là phần mặc khải chính yếu về Thiên Chúa qua cuộc đời đức Kitô cùng với những lời giãng dạy và việc làm của Người. Đức Giêsu mặc khải cho ta biết Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai giáng trần để nói với loài người về Nuớc Thiên Chúa và phần rỗi của nhân loại. Tuy vậy, Tân ước cũng chỉ ghi được một số điều liên quan tới những việc cần phải nói, chứ không thể ghi nhận được hết tất cả những điếu Đức Giêsu đã nói hay những việc Người đã làm. Vì như Thánh Gioan viết: “ Còn nhiều điếu khác Đức Giêsu đã làm.Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế gian cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra “ (Ga 21,25).

Phần Kinh thánh Tân ước bao gồm 27 sách (Từ số 47 đến số 73) :
· Sách Tin Mừng
· Sách Công vụ các tông đồ
· Thư gửi các giáo doàn của Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Gioan, Giacôbê và Giuđa
· Sách Khải huyền

Số thứ tự Ký hiệu Tên sách
47 Mt Mat-thêu
48 Mc Mác-cô
49 Lc Luca
50 Ga Gio-an
51 Cv Công vụ tông đồ
52 Rm Rô-ma
53 1Cr 1 Cô-rin-tô
54 2Cr 2 Cô-rin-tô
55 Gl Ga-lát
56 Ep Ê-phê-sô
57 Cl Cô-lô-xê
58 Pl Phi-lip-phê
59 1Tx 1 Thê-xa-lô-ni-ca
60 2Tx 2 Thê-xa-lo-ni-ca
61 1Tm 1 Ti-mô-thê
62 2 Tm 2 Ti-mô-thê
63 Tt Ti-tô
64 Plm Phi-lê-mon
65 Dt Do Thái
66 Gc Gia-cô-bê
67 1Pr 1 Phê-rô
68 2Pr 2 Phê-rô
69 1Ga 1 Gio-an
70 2Ga 2 Gio-an
71 3Ga 3 Gio-an
72 Gđ Giu-đa
73 Kh Khải huyền

4. TIN MỪNG LÀ GÌ?

Tin mừng là tiếng các tác giả Tân ước, nhất là thánh Phaolô, thường dùng để chỉ những lời rao giảng của Đức Kitô theo nghĩa là tin vui, tin mừng về ơn giải thoát được loan báo, khi Ngôi Hai giáng thế để mở ra một kỷ nguyên mới cho con người. Từ giữa thế kỷ thứ hai, bốn sách đấu của Tân ước được gọi là Tin Mừng Hay Phúc âm theo nghĩa từ chữ Evangelion.

Bộ sách này được bốn tác giả trình bày theo cách ghi nhận riêng của mỗi vị, gồm có:
· Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu ( Mt)
· Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc)
· Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc)
· Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga)

5. TẠI SAO GỌI LÀ TIN MỪNG NHẤT LÃM

Sách Tin Mừng là bộ sách đuợc Thiên Chúa mặc khải cho các tác giả viết ra những gì Đức Giêsu đã làm và đã truyền dạy. Đây là nền tảng về Nuớc Thiên Chúa mà Đức Giêsu thiết lập trên trần gian.

Trong số bốn bản Tin Mừng này, trừ bản theo Thánh Gio-an có một bố cục trình bày khác, còn ba bản theo các Thánh Mát-thêu, Mác-cô và Luca đều có một bố cục với các sự kiện và ý tưởng gần giống nhau nên được gọi là Tin Mừng Nhất Lãm

6. TẠI SAO NÓI KINH THÁNH LÀ LỜI HẰNG SỐNG

Kinh thánh chính là Lời của Thiên Chúa mặc khải cho loài người qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Hội thánh do được ủy quyền, đã tiếp tục giảng dạy cho muôn dân biết Thiên Chúa luôn có mặt và sống động trong lịch sử, để một khi đã tin vào Người thì loài người được sống mãi trong tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, Kinh thánh là Lời ban sự sống và làm cho người ta, nếu vững tin thì được sống đời đời.

7. KINH THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG CỦA HỘI THÁNH

Công đồng Vatican II tuyên bố :
”Hội Thánh luôn tôn kính Kinh thánh như chính thân thể Chúa, nhất là trong phụng vụ.Hội thánh không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời chúa, cũng như từ bàn tiệc Mình và Máu chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu cùng với thánh truyền. Kinh thánh đã và đang đuợc Hội thánh xem như là qui luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh hứng và được ghi chép một lần cho muôn đời. (Vat.II MK21,43)

8. KINH THÁNH TRONG ĐỨC TIN CỦA KITÔ HỮU

Nếu Hội Thánh luôn tôn kính thánh kinh như thân thể Chúa thì người giáo dân cũng phải luôn luôn đặt mọi sinh hoạt của đời mình dưới sự soi dẫn của kinh thánh. Kinh thánh chính là ánh sáng, là Lời hằng sống, là sứ điệp từ trời cao kêu gọi loài người tìm hiểu và thực thi ý định của Thiên Chúa.

Vậy một kitô hữu không thể nói mình tin Chúa mà lại không biết đến Kinh thánh, không nhìn mọi sự chung quanh theo cách nhìn của Đức Kitô. Có như vậy ta mới thấy được Thiên Chúa dạy ta sống, muốn ta suy nghĩ và thực hành ý Người trong cuộc sống như thế nào.

Kinh thánh là LờiThiên Chúa nói với ta và khi tin vào Kinh thánh là ta đã đáp lại Lời Người kêu gọi rồi vậy.

(Giáo lý đại cương cho người lớn- NXB Đức Tin & Văn Hóa 2004)

CÂU HỎI BÀI 5

Thiên Chúa mặc khải cho loài người qua các biến cố cụ thể. Chúng ta chỉ có thể khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các biến cố ấy bằng cách suy gẫm lại những gì đã xãy ra trong quá khứ.

Bạn hãy kể ra một câu chuyên nào đó trong Kinh thánh, hoặc một biến cố trong cuộc đời Bạn , mà Bạn tin là có bàn tay Chúa can thiệp vào. Viết thật ngắn gọn.