Sách » Thể loại khác » Giáo dục Đại học và Cao đẳng ở Hoa Kỳ

Các nguồn tin từ Internet

Các trang web chọn lọc về giáo dục đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Vụ Giáo dục và Văn hóa
EducationUSA
http://educationusa.state.gov/
Phụ đề “Hướng dẫn học đại học ở Hoa Kỳ”

EducationUSA cung cấp “rất nhiều thông tin và dịch vụ cho sinh viên quốc tế ở mọi gia đoạn tìm trường”. Bao gồm một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 450 trung tâm thông tin và tư vấn [http://educationusa.state.gov/centers.htm] ở 170 quốc gia, các trung tâm này “đã tích cực quảng bá nền giáo dục đại học Hoa Kỳ trên toàn thế giới bằng cách đưa ra các thông tin chính xác, dễ hiểu, khách quan, và kịp thời về các cơ hội giáo dục ở Hoa Kỳ và hướng dẫn những người đủ điều kiện cách thức để tiếp cận được các cơ hội đó tốt nhất”. Phần lớn trang web này nói về việc kiểm định, tìm trường, thông tin về thị thực, hỗ trợ tài chính, học bổng Fulbright, và các chương trình của Cục Văn hóa-Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tuần lễ Giáo dục Quốc tế
http://iew.state.gov/
Sáng kiến chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nhằm cổ vũ và quảng bá giáo dục và trao đổi quốc tế.

Chương trình Thông tin Quốc tế
Học tập ở Hoa Kỳ.
http://amlife.america.gov/amlife/education/study.html

Vụ Lãnh sự: Thị thực
http://travel.state.gove/visa/visa_1750.html

Học tập ở Hoa Kỳ: Thị thực
http://travel.state.gov/

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

USNEI: Mạng Thông tin Giáo dục Hoa Kỳ
http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/edlite-index.html

Nguồn tham khảo cơ bản hệ thống giáo dục Hoa Kỳ được lập ra để thông tin cho các sinh viên trao đổi quốc tế.

Hỗ trợ Sinh viên Liên bang: Sinh viên Quốc tế
http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/intl.jsp

Cơ hội Đại học Trực tuyến IPEDS
http://nces.ed.gov/ipeds/cool/index.asp

Văn phòng Giáo dục trên phổ thông
Cơ sở dữ liệu về các trường được kiểm định
http://ope.ed.gov/accreditation/

Sở Công dân và Di trú Hoa Kỳ

Làm thế nào tôi có thể trở thành sinh viên ở Hoa Kỳ?
http://uscis.gov/graphics/howdoi/academic.htm

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ

Diễn đàn Đại học Toàn cầu của Hoa Kỳ
http://www.voanews.com/english/AmericanLife/global_college_forum.cfm
Loạt bài trên sóng phát thanh hàng tuần này mô tả các sinh viên quốc tế đang theo học tại một trong những trường đại học, cao đẳng ở Hoa Kỳ

Nhà Trắng

Khởi xướng về sự ưu việt về giáo dục cho người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha
http://ww.yic.gov/

Khởi xướng về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đen
http://www.ed.gov/about/inits/list/whtc/edlite-index.html

Khởi xướng về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ
http://www.ed.gov/about/inits/list/whtc/edlite-index.html

Các nguồn khác

Hiệp hội Các trường cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ
http://www.aacc.nche.edu/

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ
http://www.acenet.edu//AM/Template.cfm?Section=Home
Hội đồng phối hợp chính với tất cả các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước, ACE cũng tài trợ một số sáng kiến quốc tế: http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=International

Consortium Đại học dành cho người Mỹ bản địa
http://www.aihec.org

AMIDEAST, Liên hiệp các dịch vụ đào tạo và giáo dục Mỹ - Trung Đông
http://www.amideast.org/

Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ
http://www.aacu-edu.org/

Campus Compact
http://www.compact.org

Liên minh hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng trên cả nước “cống hiến nhằm thúc đẩy dịch vụ cộng đồng, civic engagement, và học tập nhằm mục đích phục vụ cộng đồng trong giáo dục đại học”.

CHEA: Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học
http://www.chea.org/

Cơ sở dữ liệu về các trường và chương trình được kiểm định: http://www.chea.org/search/default.asp

Biên niên Giáo dục Đại học

http://chronicle.com/
Yêu cầu phải đăng ký; tài liệu miễn phí có sẵn rất ít: http://chronicle.com/free/

Ban Đại học
http://www.collegeboard.com/splash

Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ
http://www.cc-usa.org/

Hội đồng Các trường đại học độc lập
http://www.cic.org/

Hội đồng Trao đổi Giáo dục Quốc tế (CIEE)
http://www.ciee.org

eduPASS!
http://www.edupass.org/

Cổng Tham khảo Giáo dục Đại học
http://www.higher-ed.org/

Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha
http://www.hacu.net

Viện Giáo dục Quốc tế
http://www.iie.org/

NAFEO: Hiệp hội Quốc gia về Cơ hội bình đẳng trong giáo dục đại học
http://www.nafeo.org/about.htm

NAFSA: Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế
http://www.nafsa.org/

Hiệp hội Quốc gia Các trường đại học công lập và cao đẳng Land-grant
http://www.nasulgc.org/

Đại học Tổng hợp bang Texas ở Austin
Web Giáo dục Đại học Hoa Kỳ
http://www.utexas.edu/world/univ/
Liên kết đến các trường đại học, cao đẳng cộng đồng, và các cơ quan kiểm định vùng ở Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về nội dung và hiệu lực của các nguồn tham khảo từ các cơ quan và tổ chức liệt kê trên đây. Tất cả các liên kết trên đây đều hoạt động vào tháng 11/2005.