Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại

Hồ Cầm

Đàn tỳ bà còn gọi là Hồ Cầm. Theo sử xưa, Hán Nguyên Đế có cung nữ là Chiêu Quân, một trong tứ tuyệt giai nhân, phải đi cống rợ Hồ. Chiêu Quân thường đàn đàn tỳ bà, tiếng đàn ai oán, cho nên đàn này còn gọi là Hồ Cầm.