Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Xướng Ca Vô Loài

Người Việt Nam xưa chia tầng lớp xã hội ra làm 4: Công, Nông, Binh, Thương.

Công là những người làm nghề công nhân nhà máy, chuyên về công nghiệp. Nông là những người sống băng nghề trồng trọt chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Binh là những người trong quân đội, làm lính đánh trận. Thương là những người sống bằng nghề buôn bán.

Trong 4 tầng lớp đó, nghề hát xướng không thuộc vào lĩnh vực nào cả nên được coi như là "vô loài", thường bị coi thường. Thậm chí, người xưa còn coi nghiệp hát xướng là đáng khinh rẻ chê cười nữạ