Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Tứ Đức

Người xưa đánh giá đàn bà con gái phải có đủ "Tứ Đức" mới gọi là hiền. "Tứ Đức" ấy là "Công, Dung, Ngôn, Hạnh"

+ Công: Là nghề khéọ Đàn bà phải cần biết vá may nấu nướng. Ai giỏi nữa thì biết cầm kỳ thi họa

+ Dung: Là diện mạọ Đàn bà phải biết chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, đi đứng phải khoan thaị

+ Ngôn: Là lời nóị Đàn bà ăn nói phải dịu dàng nhỏ nhẹ

+ Hạnh: Là tính hạnh. Đàn bà phải ăn ở nết na, kính trên nhường dưới, không hợm hĩnh cay nghiệt với aị