Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Tam Tòng

Ngày xưa, người Việt Nam trọng nam khinh nữ. Quan niệm bấy giờ cho rằng đàn bà có nghĩa phải có tam tòng (ba điều lệ thuộc) "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử." Có nghĩ là lúc bé thơ thì phải nghe theo cha, khi lấy chồng phải phụng sự chồng, khi chồng chết phải phụng sự cho con.