Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Lá Thắm Chỉ Hồng

"Dù khi lá thắm chỉ hồng,
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha" (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Đời vua Đường Hi Tông, có một người tên là Vu Hựu bắt được một cái lá đỏ trôi từ cung vua ra, trên cái lá đỏ đó có đề thợ Vu Hựu bèn làm một bài thơ khác, đề vào lá, rồi thả xuống sông thì nó lại trôi trở vàọ Cung nhân là Hàn Thị bắt được.

Về sau vua Hi Tông thả 3000 cung nữ rạ Vu Hựu gặp được Hàn Thị mới biết được những bài thơ trên lá đỏ đó là của Hàn Thị

Chỉ hồng: xin xem tích "Dây Tơ Hồng"