Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Giá Áo Túi Cơm

Thời Ngũ Đại, có một người tên là Mã Ân, tiếm ngôi
vuạ Mã Ân nguyên trước chỉ là một vị quan võ nhỏ, bộ
hạ của quan Vũ An Tiết Độ Sứ đời Đường là Lưu Kiến
Phong. Rồi sau, Lưu Kiến Phong bị bộ hạ giết, Mã Ân
được tôn lên làm Thống soáị

Rồi đến khi Chu Ôn soán được thiên hạ của nhà Đường,
đổi quốc hiệu là Lương (sử gọi là nhà Hậu Lương),
thì Mã Ân được phong làm Sở Vương, làm chủ cả một giải
đất Đông Bắc tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, quyền uy lừng
lẫy một thờị

Nhưng Mã Ân thật sự lại chỉ là một kẻ tầm thường,
bất tài, chuyên lo hưởng thụ, người đương thời rất
khinh thường Mã Ân, và gọi Mã Ân là "Tửu nang phạn đại",
ý nói rằng Mã Ân chỉ là cái túi để chứa rượu, đựng
cơm mà thôị

Về sau, người đời biến "Tửu nang phạn đại" thành thành
ngữ để chỉ hạng người bất tài vô đức, không giúp gì
được cho quốc gia xã hội, trái lại chỉ chạy theo lợi
danh, mưu cầu cơm áo cho mình mà thôị