Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Châu Sa

Châu sa có nghĩa là nước mắt rơị

Tục truyền rằng đời xưa có một loại người gọi là Giao Nhân, ở dưới biển Nam Hải lên buôn bán với con ngườị Đến cuối năm thì họ phải trở về Thủy Cung. Lúc chia tay loài người, họ quyến luyến nhỏ lệ. Lạ lùng thay, nước mắt họ lúc giọt xuống thì biến thành những hạt châụ Bởi vậy giọt châu còn gọi là giọt nước mắt.