Sách » Thể loại khác » Định hướng nghề nghiệp

Tư vấn nghề ở bậc học phổ thông

Công tác tư vấn nghề ở trường phổ thông và các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Huớng nghiệp nên bao gồm một số nội dung cụ thể sau đây:

1/ Giới thiệu với học sinh, với thanh thiếu niên đang có nhu cầu chọn nghề những vấn đề sau: 

- Thế giới nghề nghiệp: Các kiểu nghề, loại nghề, nhóm nghề, các nghề có ở trung ương và địa phương v.v… Ở đây có thể tư vấn dựa vào những điểm mấu chốt sau: 

* Đối tượng và mục đích lao động.

* Mặt tích cực và khó khăn của hoạt động nghề nghiệp.

* Mặt kinh tế - xã hội, vệ sinh - điều dưỡng của nghề.

* Những yêu cầu tâm, sinh lý do nghề đề ra đối với con người.

* Triển vọng phát triển của nghề trước mắt và trong tương lai. 

- Hệ thống trường lớp đào tạo nghề của trung ương và địa phương, hệ thống các trường đại học và cao đẳng (tên trường, địa điểm, điều kiện tuyển sinh, thời gian học, chỉ tiêu hàng năm, bậc nghề khi tốt nghiệp, các ngành nghề đào tạo v.v…). 

-Sự phù hợp nghề và cách thức tự xác lập sự phù hợp nghề của bản thân theo các chỉ số cơ bản: Thật hứng thú với nghề, có năng lực làm việc với nghề, đặc điểm tâm sinh lý  phù hợp với tính chất, đặc điểm, nội dung của lao động nghề nghiệp. 

2/ Tìm hiểu nguyện vọng, khuynh hướng, hứng thú và kế hoạch nghề nghiệp của học sinh theo các chỉ số: Hào hứng khi có dịp tiếp xúc với nghề, thích học và học tốt những môn có liên quan đến nghề mình thích, đọc hoặc sưu tầm những tài liệu nói về nghề định chọn, thể hiện cụ thể sự lựa chọn nghề của mình như đánh giá cao về nghề, tự viết đơn xin học nghề v.v… 

3/ Đo đạc các chỉ số tâm, sinh lý trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nghề định chọn như cảm giác, tri giác, chú ý, trí nhớ, óc tưởng tượng không gian, tư duy, nhất là tư duy kỹ thuật với hai hình thức tư duy thao tác và tư duy không gian, xúc cảm, các quá trình tâm lý vận động như sự phối hợp vận động, độ rung tay, v.v… 

4/ Theo dõi bước đường phát triển của sự phù hợp nghề của học sinh qua quá trình hoạt động lao động kỹ thuật, học nghề ở Trung tâm và kết quả học tập ở nhà trường (qua quá trình thích ứng nghề, thực tế thử sức, đọ sức với nghề).

5/ Cho lời khuyên về chọn nghề cũng như phương hướng sử dụng, tiếp tục bồi dưỡng sau khi ra trường (ghi vào phiếu bồi dưỡng), theo dõi thực hành lao động kỹ thuật, lao độgn sản xuất và học nghề ở Trung tâm.