Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hải Phòng - Chùa Nguyệt Quang

Chùa toạ lạc tại phư­ờng Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Chùa đư­ợc thiền sư Như­ Hiện, đệ tử của thiền sư­ Chân Nguyên khai sơn vào đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hoà (1680 - 1705). Ngôi chùa hiện nay đư­ợc xây dựng từ năm 1972 và trùng tu vào những năm sau.