Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Đồng Nai - Thiền Viện Thường Chiếu

Thiền Viện Thường Chiếu

Thiền viện tọa lạc tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thiền viện mang tên một danh sư Việt Nam đời Lý (thế kỷ XII). Thiền viện do Hòa thượng Thích Thanh Từ khai sơn vào năm 1974. Điện Phật được kiến lập năm 1986, đài

 

chuông được dựng năm 1988, ngôi chánh điện được đại trùng tu năm 1995. Thượng tọa Thích Nhật Quang trụ trì hiện nay đang mở rộng Thiền viện trở thành trung tâm của các thiền viện nổi tiếng trong vùng như: Thiền viện Viên Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu, Thiền viện Huệ Chiếu, Thiền viện Phổ Chiếu, Thiền viện Liễu Đức...

 (Cinet)