Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bình Thuận - Chùa Phật Quang

Chùa Phật Quang

Chùa tọa lạc ở phường Hưng Long, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chùa được dựng vào thời Hậu Lê. Các bản kinh khắc gỗ ở chùa hiện nay đều có ghi đời Vua Lê Thuận Tông, năm 1734. Chùa đã trải qua 18 đời truyền thừa, đã được trùng

 
tu nhiều lần. Chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chùa còn giữ được nhiều pho tượng cổ. Thầy trụ trì Thích Huệ Tánh, đời thứ 44 phái Thiền Lâm Tế đang tổ chức tôn tạo ngôi chùa xứng danh với ngôi cổ tự nổi tiếng ở Bình Thuận xưa nay.