Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Huế - Cầu Tràng Tiền

 
Vắt qua sông Hương có hàng chục chiếc cầu, nh­ưng chỉ có một cây cầu trở thành một trong những biểu tượng của Huế, đó là cầu Tràng Tiền.

Theo sách Đại nam Nhất thống chí do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn ''cầu sắt Tràng Tiền ở Đông Nam kinh thành... khởi làm năm Thành Thái thứ 9 (1897) cầu có 6 gian (6 nhịp), dài khoảng 400m, đến năm 1899 mới xong''.

Đến tháng 8 năm 1904, một cơn bão dữ dội tràn vào miền Trung Việt Nam, cầu bị sập 4 nhịp, chỉ còn 2 nhịp. Đến năm 1906 cầu được sửa chữa lại. Cầu Tràng Tiền hôm nay cũng đã đư­ợc tu bổ nhiều lần qua thời gian. Ngay bên tả đầu cầu xưa là chợ nhỏ của bến đò Tràng Tiền có tên chợ Đông Ba. Nay chợ Đông Ba là 1 trung tâm thương nghiệp của thành phố.