Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Huế - Bảo Tàng Cổ vật Huế

Bảo tàng cổ vật Huế là nơi tr­ưng bày các bộ s­ưu tập đồ đồng, đồ sành, đồ sứ, đồ đá, đồ Pháp Lam, áo mão và đồ ngự dụng của vua chúa Việt Nam x­ưa...

Toà điện dùng làm Bảo tàng là một toà nhà bảy gian, hai chái trùng thiềm điệp ốc, nguyên là điện Long An trong cung Bảo Định ở phư­ờng Tây Lộc.

Năm 1885, quân Pháp chiếm Cung Bảo Định làm sở chỉ huy, điện Long An bị triệt hạ, vật hạng xếp vào kho cho đến năm 1909, đời Duy Tân chuyển ra chỗ hiện nay (số 3 đường Lê Trực) dựng lại làm Tân Thơ Viện và trụ sở của Hội Đô Thành Hiếu Cổ. Đến năm 1923, đời Khải Định, dùng làm bảo tàng Viện Khải Định (nay là Bảo tàng cổ vật Huế).

Ngôi điện Long An dùng làm bảo tàng là một di tích kiến trúc hết sức quí giá. Trên các mặt gỗ của điện có khắc chạm 35 bài văn, bài thơ, bài châm của chính vua Thiệu Trị tr­ước tác.