Sách » Việt Nam » Di tích Huế

Nghênh Lương Đình


Tuy không phải là một công trình đặc sắc về kiến trúc hoặc có quy mô lớn, nhưng Nghênh Lương Đình là một bộ phận không thể tách rời của cụm kiến trúc Nghênh Lương Đình-Phu Văn Lâu và Kỳ đài. Nghênh Lương Đình còn đi vào người bằng cái tên "bến Văn Lâu" trong đoạn ca dao bất hủ:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu
Ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm
Ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Nghe câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

Cùng với Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình cũng đã qua nhiều lần tu bổ và đang được lập hồ sơ di tích lịch sử cấp quốc gia.

Huỳnh Thị Anh Vân