Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Thành Sôđôma (Tập 3)

22. Đến sáng hôm đó, thấy ông Lót lừng khừng tỏ ý không muốn ra khỏi thành vì còn mến tiếc của cải nhà cửa, Thánh Thiên Thần liền giục ông ra ngay. Sự này chỉ có tội khi được kẻ thay mặt Chúa khuyên bảo thì không nghe theo đến ngày Chúa phạt mới ăn năn không kịp. 

23. Ông Lót thu xếp của cải xong nhưng vẫn chưa muốn rời bỏ cửa nhà. Thánh Thiên Thần, nêu gương kẻ giúp việc Đức Chúa Trời, kéo tay ông Lót đưa ra cửa và đem gia đình ra khỏi thành. 

24. Khi đó Thánh Thiên Thần dặn rằng: "Dù có nghe chuyển động gì phía sau cũng đừng quay mặt lại". Lời ấy chẳng khác nào lời Chúa đã phán: "Hễ ai cầm cày thì cày cho ngay đường, nếu trở mặt nhìn sau lưng thì làm nghề cày không tốt.“ Nghĩa là... 

25. ...Kẻ đi đàng phước đức, mà còn Mẹ tham thế gian thì chẳng thể nào được phước trên nước thiên đàng.
Khi ông Lót đã đi theo Thánh Thiên Thần ra khỏi thành Sôđôma liền xin được vào ẩn mình trong thành Segor gần đó. 

26. Thánh Thiên Thần đồng ý và giục đi cho mau. Khi gia đình ông Lót vừa vào đến thành Segor lửa diêm bởi trời tưới xuống đốt Thành Sôđôma và ba thành gần đó. Đáng lý thành Segor cũng bị đốt nhưng vì nhờ có gia đình ông Lót ẩn thân nên Đức Chúa Trời tha thứ cho. 

27. Hàng ngàn dân thành Sôđôma và ba thành lân cận bị lửa điêm hỏa thiêu một cách kinh khủng. Hai người rể của ông Lót lúc đó mới sợ hãi bỏ, nhưng đâu đâu cũng đều ngập tràn những lửa chẳng khác nào trong bể hỏa ngục. 

28. Trong nháy mắt không một vật gì còn sót được! Tất cả đều ra tro mạt! Lâu đài, nhà cửa sụp đổ, đất đai rung chuyển tạo nên những tiếng động kinh hồn. Khi ấy vợ ông Lót  nghe tiếng lửa cháy nổ bùng, quên lời của Thánh Thiên Thần đã dặn. 

29. Bà tò mò quay mặt lại nhìn xem cảnh tượng hỏa thiêu thành Sôđôma, tức thì bị phạt, thân hình bà trở nên cứng như đá và chết cứng nơi đó. Sự này nên một bài học cho những kẻ hay tò mò xem xét việc của kẻ khác và không biết vâng theo lời Chúa dạy. 

30. Riêng về ông Lót nhờ lời Thánh Thiên Thần đã dặn nên cùng với hai con vào trú trong thành Segor. Tuy vậy khi ông Lót thấy khắp nơi đều bốc lửa, ông sợ lửa lại tràn đến nên dẫn hai đứa con gái chạy đến ẩn vào trong một hang đá. 

31. Nhìn thấy thành Sôđôma bị hỏa thiêu một cách tàn khốc, ông Lót kinh khiếp nghĩ đến sự do dự không muốn dời cửa nhà của ông lúc Thánh Thiên Thần thúc giục mà sợ hãi vô cùng. Ngày sau Chúa Giêsu lên án kẻ đã xem nhẹ lời phán dạy... 

32. ...Ngày phán xét những quân thành Sôđôma chẳng chịu phạt nặng bằng kẻ nghe lời Đức Chúa Trời mà lấy làm nhẹ! Thánh Bênađô cho rằng: khi thành Sôđôma bị đốt thành tro mạt, thì gió cuốn những tro thành đó bay khắp tứ phương cho mọi người đều sợ hãi lánh xa tội lỗi làm mất lòng Đức Chúa Trời.

[Hết]