Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Lụt Đại Hồng Thủy (Tập 1)

1. Nhân loại càng lúc càng tăng rất nhiều trên mặt đất, song người ta càng sanh sản bao nhiêu thì càng ngổ nghịch phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Không ai còn nghe theo tiếng Chúa dạy nữa. Thay vì phải thờ phượng Chúa tạo thành, người ta đâm ra thờ các ngẩu tượng... gây ra biết bao tội lỗi. 

2. Người ta đã mê sa theo sắc dục, sống một cuộc sống trụy lạc chỉ cốt làm thỏa mãn thú tính, không mấy ai biết nghĩ rằng mỗi người, ngoài xác phàm còn có linh hồn, hình bóng cao trọng của Đức Chúa Trời. Con đường xa Chúa một ngày một mở rọng và đang xô nhân loại đến bước diệt vong. 

3. Sự thánh thiện, sự tốt đẹp của linh hồn, phản ảnh sự "chân Thiện Mỹ của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại chẳng còn nữa... Bao nhiêu độc ác, nhơ bẩn, nhớp nhúa, khiến con người càng đâm ra u mê, ngụy tặc. Đức Chúa Trời thường tỏ ra tiếc công đã dựng nên loài người. 

4. Đến một ngày kia Đức Chúa Trời quyết định phạt cả loài người và vật trên thế gian...Quyết định của Đức Chúa Trời đã tỏ ra sức vạn năng của Thiên Chúa để răn đe những kẻ dễ ngươi phạm đến oai danh người, vì đạo Đức Chúa Trời, danh cả của Người luôn bất diệt. 

5. Khi ấy trong muôn vạn người ta, chỉ có một người tên là Noe, hiền lành nhân đức thờ phượng kính mến giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, cho nên khi tội lỗi thế gian như trêu cơn giận cũa Chúa thì việc lành nhân đức của ông Noe cũng xoa dịu phần nào cơn thịnh nộ của Người. Nhờ đó, Đức Chúa Trời không phạt tuyệt cả loài người. 

6. Ông Noe được tách biệt ra khỏi nết xấu cùng tội lỗi của thế gian và ông trở nên kẻ được dùng mà cứu dòng dõi ông Adong. Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông Noe và cho ông biết rằng, Chúa đã quyết định cho một trận đại hồng thủy hủy diệt loài người ta và các loài cầm thú. 

7. Chúa dạy ông Noe đóng một chiếc tàu lớn để khi có lụt sẽ chở cả gia đình ông cùng các giống muông chim để sau này sanh sản. Ông Noe vâng lệnh Đức Chúa Trời bắt đầu đóng một chiếc tầu rất vĩ đại: Bề dài ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước và bề cao ba mươi thước. 

8. Trong lúc ông Noe đóng tàu thì có nhiều người lấy làm lạ hỏi: "Ông đóng tàu làm chi mà to vậy?" Ông Noe nghiêm nghị trả lời: "sắp có một trận lụt to, mọi người đều phải chết hết, vì tội lỗi đã xúc phạm nhiều đến Đức Chúa Trời. Nhiều người nghe vậy thì cười ồ lên và cho rằng ông Noe lẩm cẩm. 

9. Trong số những người nhạo bán ông Noe cũng có người tỏ ra nửa tin nửa ngờ, nhưng không một ai sửa mình hối cải. Suốt một trăm năm tròn, ông Noe ra công đóng tàu, biết bao nhiêu người trông thấy và nghe lời thuật lại của ông Noe về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng ai nấy đều dửng dưng. 

10. Việc ông Noe đóng tàu lâu năm mới xong là ý chúa muốn cho loài người được thấy mà sửa mình, nhưng đã trở nên vô ích. Tình trạng đó không khác gì ngày nay, giáo hữu hằng nghe lời răn đe mà chẳng hối lỗi cho đến lúc chết phải chịu hình phạt khốn nạn thì mới biết và ăn năn.