Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Con lừa Giêsu hài đồng