Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Adong và Evà (Tập 1)

01. Từ thuở chưa có trời đất, Đức Chúa Trời, Đấng tự hữu hằng có, chính người đã dựng nên vũ trụ và mọi sự vật như ta thấy ngày nay. Tất cả công việc to tát đó Đức Chúa Trời chỉ phán một lời liền có mọi sự, công việc thành trong 6 khoảng thời gian tức là 6 ngày. 

02. Ngày thứ Nhất, từ cõi u minh không phân biệt đất trời cả không gian vũ trụ còn ở trong một trạng thái vô hình, vô vật, Đức Chúa Trời dùng quyền phép vô cùng của Người đã tạo nên một khối giữa không gian. 

03. Tuy nhiên lúc bấy giờ sự tối và sự sáng vẫn chưa có phân biệt vũ trụ vẫn còn mờ mịt! Khi có bầu trời và trái đất, Đức Chúa Trời mới dựng nên sự sáng và sự tối. Đến ngày thứ Hai. Chúa dựng nên các từng trời bền chặt vững vàng mà dưới mắt của chúng ta không thể phân biệt được. 

04. Ngày thứ Ba, đất cùng nước còn lẫn lộn, Chúa phán cho rẽ ra làm hai: nước ở một nơi gọi bằng biển. Riêng về đất đai được sinh sản các giống thảo mộc. Cây nào theo giống nấy và trổ sinh ra hoa quả. Các loại hoa quả này một phần lớn trở nên thức ăn cho nhân loại sau này. 

05. Ngày thứ Bốn, Chúa dựng nên hai vừng lớn ở trên cao để soi khắp mọi nơi dưới thế, gọi là hai vừng nhật nguyệt: mặt "Nhật" thì soi ban ngày, mặt "Nguyệt" thì soi ban đêm. Hai vừng này xoay vần, luân truyền luân chuyển để ta có thể tính được ngày tháng và phân ra được giờ khắc. Kế đó các vị tinh tú cũng được dựng nên. 

06. Ngày thứ Năm, Chúa dựng nên các loại có giác hồn hay sống. Người dùng biển mà sinh ra mọi giống cá lớn cá nhỏ và cho chúng sanh sản ra nhiều. Các giống chim chóc có lông có cánh bay trên không trung cũng được dựng nên trong ngày hôm nay. 

07. Ngày thứ Sáu, Chúa dạy đất sinh ra các giống lục súc côn trùng. Cùng trong ngày, Chúa dựng nên người ta là giống cao trọng tốt lành hơn mọi loài vật khác ở trên mặt đất, và loài người đặc biệt là có trí khôn biết suy, biết xét, biết thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Người đầu tiên được dựng nên là ông A dong. 

08. Ngày thứ Bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất công việc, Người dạy lấy ngày này làm ngày Lễ Lạy cấm làm việc xác để tạ ơn Chúa. Riêng về việc dựng nên các Thiên Thần, không rõ Chúa đã dựng nên vào lúc nào, nhưng theo thánh Augutinô thì: "Khi Chúa phán dạy sự sáng rẽ ra khỏi sự tối đó là Chúa tạo dựng Thiên Thần." 

09. "...Trong chín phẩm Thiên Thần, có Luxiphe đầu mục đạo binh Thiên Thần nhận thấy mình sáng láng tốt lành và cũng có quyền phép thì tưởng rằng mình cao sang nhất nên đã nổi loạn xúi giục các Thiên Thần Luxiphe cầm đầu trở lòng chống lại cùng Chúa, tức khắc bị Chúa trừng trị cùng với đồng bọn. 

10. "Luxiphe và các đồng lõa đều biến ra đen đủi xấu xa, rơi từ chín từng trời xuống hỏa ngục chịu cực hình hỏa thiêu". Đó là Chúa phân ra sự sáng và sự tối. Thiên Thần lành xem như sự sáng được ở chầu chực, phụng sự Thiên Chúa, còn Thần dữ gọi là sự tối thì phải phạt đời đời.