Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham thắng trận (Tập 3)

22. Thừa lúc binh giặc bất phòng, ông Abraham ra lệnh tấn công. Ba trăm mười tám người đầy tớ được chia ra làm ba mặt xông vào một lượt. Tiếng la hét vang trời chẳng khác nào một đạo binh hùng dũng gồm có cả ngàn quân. 

23. Bất ngờ bị tấn công như bão tố, nơi đâu cũng có kẻ địch, ba mặt đều có la phá giặc tưng bừng, quân sĩ của bốn vua không kịp phòng bị nên hàng ngũ rối loạn. Lệnh truyền của vị chỉ huy không còn được ai tuân nữa. Mỗi người lo bảo vệ lấy bản thân. 

24. Nhờ đó mà đầy tớ của ông Abraham tiến đánh vào các doanh trại rất dễ dàng, quân sĩ của bốn vua chỉ đánh cầm chừng rồi thối lui. Không mấy chốc binh lính của bốn vua đều trốn chạy hết không kịp mang theo chiến lợi phẩm vừa cướp được của thành Sôđôma. 

25. Đầy tớ của ông Abraham tiến vào các cơ quân, giải thoát cho đám người bị bắt làm tôi tớ. Ông Lót và gia đình được thả ra cùng với số người này. Khi ông biết được chính ông Abraham đã đem đầy tớ giải thoát thì ông vô cùng cảm động. 

26. Ông Lót được ông Abraham đem về nhà, thâu góp lại đồ đạc châu báu, thấy không mất một món chi. Ông vô cùng mừng rỡ và cảm đội ơn Chúa đã giúp sức cho bác mình đánh tan được quân giặc cứu ông thóat khỏi tai nạn. 

27. Trong khi đó vua thành Sôđôma nghe ông Abraham dẹp được giặc mừng rỡ vô cùng, kéo binh tướng trở về thành và ra mắt ông Abraham. Nhà vua hết lòng cám ơn ông Abraham và nói rằng: "Ơn ông đã cứu nước khỏi nạn... 

28. Và thâu lại được vàng bạc của cải chẳng mất. "Bao nhiêu của ấy, trẫm xin cho ông tất cả để tỏ lòng biết ơn của trẫm". Ông Abraham liền từ chối: "Chúa tôi ở trên trời làm chứng cho tôi, dầu một vật gì nhỏ hèn tôi cũng chẳng lấy". 

29. "E rằng người ta cho là tôi bởi ham của cải mới trở nên phú quý". Vua thành Sôđôma nài ép đôi ba phen, ông Abraham nhất định không lấy. Lúc đó có một Thầy Cả đạo đức ở thành Giêsrusalem là Mêchixêđét đến rước mừng ông Abraham. 

30. Ông đem của lễ dâng cho ông Abraham là bánh với rượu nho. Của lễ này là hình bóng về sau Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể. Ông Abraham thấy của lễ thanh bạch, thì rất đồng ý và kính Thầy Cả lắm. 

31. Ông xin Thầy Cả chúc lành cho ông. Thầy Cả làm phép lành và cám ơn Đức Chúa Trời đã giúp ông Abraham khỏi mọi sự dữ lại được tên rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời cùng trước mặt thiên hạ. 

32. Sau đó, ông Abraham cùng với đầy tớ trở về nhà. Mọi người khen ngợi việc ông Abraham từ chối của lễ vua thành Sôđôma. Ông đã nêu gương giáo hữu phải yêu thương giúp đỡ nhau vì Chúa chẳng phải vì tư lợi.

[Hết]