Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham thắng trận (Tập 2)

12. Vua thành Sôđôma nghe tin bốn vua cùng cất quân đánh thành thất kinh kéo hết binh ra kháng cự. nhưng binh lính của ông gồm toàn là những kẻ chỉ biết đàng điếm chơi bời chớ không biết ra trận. Nhiều người đi đánh giặc mà chải chuốt chẳng khác nào đi dự tiệc. 

13. Khi xông phá trước trận, trước uy vũ của bốn vua quân thành Sôđôma chưa đánh đã mất vía kinh hồn. Hai bên chưa đánh nhau được bao lần thì cả binh và vua của thành Sôđôma đều phải thua chạy. 

14. Quân của bốn vua tiến binh vào thành Sôđôma cướp đoạt của cải vàng bạc vô số. Các dân trong thành đều bị bắt về làm tôi tớ cho bốn vua thắng trận. "Ngày xưa đánh giặc, các nước thắng trận thường bắt dân của nước thua về làm tôi tớ". 

15. Ông Lót cũng đồng chung số phận với dân thành Sôđôma ông bị cướp hết của cải và bị bắt làm tôi tớ. Hàng ngàn người trong thành bị giặc bắt, tiếng la khóc vô cùng thảm não. 

16. Trong khi hỗn độn, quân lính của bốn vua lo cướp lấy vàng bạc, có một người binh sĩ Sôđôma quen biết ông lót và ông Abraham thoát thân được. Người này liền chạy đến báo với ông Abraham về việc ông lót đã bị giặc bắt. 

17. Nghe hung tin, ông Abrahan không chấp nhận sự vụng dại của ông Lót đã lìa bỏ ông khi trước, ông tỏ ra thương xót và tìm phương thế để giải nguy cho cháu. Ông chọn trong đám đầy tớ được ba trăm mười tám người gồm những kẻ tài trí và mạnh mẽ, dẫn đi cứu ông lót. 

18. Mặc dù lực lượng của ông Abraham, không thể sánh với quân binh của bốn vua được, nhưng ông Abraham vì nóng lòng cứu ông Lót, nhất là cậy nơi sức của Đức Chúa Trời không hề bỏ kẻ tôi trung, nên ông hăng hái đốc xuất mọi người tiến binh. 

19. Mà quả vậy, ông Abraham đã được Đức Chúa Trời phù hộ giúp sức vì người không phụ lòng những kẻ biết giữ nghĩa cùng người. Ông Abraham chẳng khác nào một vị tướng lãnh từng xông pha trận mạc có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Ông chia đầy tớ ra làm ba đội. 

20. Và cho hiệu lệnh để tất cả đều xông vào các trại giặc đánh phá. Các đầy tớ thấy ông Abraham điều khiển binh lính, rất cảm phục và tin tưởng sự chiến thắng sẽ cầm chắc trong tay. Ai nấy đều răm rắp tuân lệnh. 

21. Sau khi sắp đặt quân ngũ tề chỉnh, ông Abraham cho người đi thăm dò doanh trại của bốn vua. Ông được biết sự phòng bị của địch quân rất là chểnh mảng, vì đa số binh lính đang tranh dành chiến lợi phẩm: Kẻ tranh gái đẹp, người tranh vàng bạc châu báu.