Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham thắng trận (Tập 1)

01. Sau khi hồi hương không bao lâu, ông Abraham và ông lót đều trở nên giàu có lớn; trâu bò chiên dê vô số, tôi tớ có đến hàng ngàn người giúp việc nhà và đồng áng. Nhưng khi người ta có nhiều tiền của thì hay sinh ra những sự rối rắm. 

02. Sự sống chung đụng đã gây ra nhiều việc không hay. Ngày nào trên đồng cỏ cũng có cuộc ấu đả nhau, kẻ chăn chiên của ông Abraham và ông Lót thường sanh sự với nhau vì các vụ tranh lấn đồng cỏ để dành phần cho chiên bò ăn. 

03. Ông Abraham vốn người hiền lành thấy vậy thì rất lo ngại vì sợ chuyện xích mích sẽ đến chủ nhà. Ông bèn kêu ông Lót đến nhà mà nói rằng: "Đầy tớ nhà ta và cháu, chúng nó nghịch nhau là sự chẳng phải... 

04. "...Ta là người trong nhà với nhau, mà làm thinh để vậy ắt sau sự tệ, nên phải lo trước mới được. Bây giờ cháu chọn nơi nào mặc ý cháu, ta phải ở mỗi người một nơi thì mới không sanh ra sự bất hòa, nếu cháu đi bên tả thì ta đi bên hữu... 

05. "...Lòng ta chỉ ước ao sự thuận hòa!" Nghe ông Abraham nói những lời phải và khôn ngoan như vậy, đáng lý ông Lót phải sửa dạy đầy tớ mình và không nên lìa nhau một tấc. Nhưng ông lại vô tình không nghĩ đến điều đó, ông bằng lòng xa ông Abraham là người hiền lành mà đi nơi khác. 

06. Khi đem gia đình ra đi, ông Lót không nhất định chọn nơi nào để ở, đến khi thấy thành Sôđôma có địa cảnh vui vẻ liền đến nương ngụ. Ông Lót vốn là người đạo đức lại là kẻ lành đến ngụ tại thành Sôđôma là đất kẻ tội lỗi, thật là điều không hay khiến ông sau này phải gặp nhiều sự khốn khổ. 

07. Thuở đó dân thành Sôđôma có tiếng là trụy lạc và dâm đãng nhất. Cả thành chỉ biết ăn chơi chạy theo thú vui xác thịt không nghĩ gì đến việc thờ phượng Chúa Tạo Thành. 

08. Cả đến việc xây thành đấp lũy chống giặc hoặc canh phòng địch quân xâm lăng cũng rất là bê trễ, quan quân ngày đêm đi tìm gái đẹp, rượu chè. Cuộc sống tại thành Sôđôma dâm đãng trắng trợn chẳng khác nào loài cầm thú. 

09. Các nước láng giềng thấy vậy có ý định xâm chiếm. Một hôm, bốn nước hợp nhau bàn soạn kế hoạch tấn công để cướp lấy của cải thành Sôđôma. Bốn vị vua của bốn nước đều đồng ý và hẹn ngày cất quân xăm lăng. 

10. Đúng ngày hẹn, quân sĩ bốn nước rầm rộ tiến quân về hướng thành Sôđôma. Các xứ thuộc thành Sôđôma bị đánh phá tơi bời. Thế quân như vũ bão tiến đến đâu quân binh của thành Sôđôma đều trốn chạy như chuột.

11. Trong khi giặc đến bên thành, hàng ngũ binh lính của thành Sôđôma vẫn chưa hay biết. Họ còn say sưa bên người đẹp, bên chén rượu, cho đến khi dân chúng bị giặc phá tuông nhau bỏ chạy, họ mới sực tỉnh.