Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham nghe theo tiếng gọi (Tập 1)

1. Sau đại lụt, loài người tỏ ra sợ hãi, tuân lệnh Chúa một thời gian, nhưng rồi dần dần chứng nào tật nấy, chúng cố sức xây một tháp cao để chống đối với Chúa. Tháp gọi là tháp Babêlê. 

2. Để bảo tồn tín ngưỡng: thờ một Thiên Chúa duy nhất và mang theo cho nhân loại sứ mệnh cứu rỗi, Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân riêng để hoàn thành sứ mạng đó. Kẻ cầm đầu dân riêng ấy là ông Abraham. 

3. Ông Abraham là người hiền lành nhân đức con ông Tharê ở thành Ur xứ Calađea. Một hôm Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông và phán rằng: "Hãy đi khỏi nơi này, bỏ nhà cửa đến nơi Ta định... 

4. Sau này ta sẽ làm cho con Tổ phụ một dân lớn và danh tiếng của con sẽ được cao sang. Ta sẽ chúc phúc cho con và nhân loại sau này nhờ con mà được phúc. 

5. Vững tin vào lời Chúa, Abraham thu xếp đồ đạc, đem gia đình gồm ông Tharê là cha, ông Lót là cháu và vợ ông đến Haran, một thành thuộc xứ Mêdôpotamia. Tại đây ông trú ngụ được ít lâu thì... 

6. ...Ông Tharê qua đời. Sau khi lo việc tống táng cho cha già, ông Abraham lại đem vợ và cháu đến đất Canaan. Khi vừa đến nơi này thì Đức Chúa Trời lại nhắc lại lời hứa ngày trước là sau này người sẽ làm cho cháu ông ở đầy mặt đất... 

7. ...Và cho phép ông Abraham cùng dòng dõi làm chủ xứ Canaan. Ông Abraham liền lập bàn thờ cám ơn Đức Chúa Trời là Đấng quyền phép vô cùng muốn cho ai ra thế nào thì sẽ trở nên thế ấy. 

8. Gia đình ông Abraham bắt đầu lập nghiệp tại xứ Canaan. Được ít lâu, mặc dầu ông Abraham tỏ ra mạnh đức tin nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn thử lòng người cho nên Người làm cho xứ đó, trở nên đại hạn. Ông Abraham phải đem vợ và cháu qua nước Êdíptô (Ai Cập) cầu lương. 

9. Trước khi đi, ông Abraham cẩn thận dặn vợ là bà Sara phải gọi ông bằng Anh vì sợ rằng khi đến xứ lạ gặp bọn người hung dữ thấy vợ ông đẹp đẽ thì sẽ giết ông để cướp. 

10. Mà quả vậy sự lo âu của ông Abraham rất đúng khi đến xứ Ai Cập. sắc đẹp của vợ ông đã làm xôn xao dư luận tại đây. Người ta bàn tán đến nỗi thấu tai vua Pharao. Nhà vua liền hỏi quân thần: "Người đàn bà ấy như thế nào mà dư luận đồn đãi quá vậy?"