Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham đem con tế lễ (Tập 3)

21. Người bổn xứ thấy ông khiêm nhường nên rất mến, cho ông muốn chọn nơi nào tùy ý. Ông tìm được một vườn có hang đá và cất xác bà Sara tại đó. Đến ngày sau ông cũng trối lại cùng con cái xin cất xác mình ở đó nữa. 

22. Khi ông Abraham đã già cả mới lo việc cưới vợ cho ông Êgiác, nhưng người chẳng chịu cưới vợ ngoại cho con nên sai Êliêđê trở về đất cũ nơi người ở lúc trước kiếm gái nhà có đạo biết thờ phượng Chúa để chọn kết bạn với Êgiác. 

23. Ông Êliêđê là người đầy tớ ở lâu năm, rất khôn ngoan và trung thành. Khi ông Êliêdê đến thành Nachor thuộc xứ Mésôpotamia, ông ngồi lại ngoài thành gần một cái giếng mà cầu xin cùng Đức Chúa Trời. 

24. Ông xin Chúa cứ lấy việc như sau làm dấu: người nữ nào đi lấy nước sẵn lòng cho ông và các con vật chở đồ uống nước, ấy là kẻ được Chúa chọn làm bạn cùng Êgiác. Trong lúc Êliêđê đang cầu xin thì có Rêbecca là một người nữ đẹp đẽ, đức hạnh và đồng trinh đi lấy nước. 

25. Khi Rêbecca lấy nước trở về thì Êliêđê bước đến xin nước uống. Rêbecca vui vẻ cho nước uống và còn có ý tốt xin gánh nước cho các vật chở đồ theo uống nữa. Êliêđê tin chắc người nữ này là kẻ Đức Chúa Trời đã chọn làm bạn cùng với con của chủ. 

26. Êliêđê lấy đôi hoa tai vàng và đôi vòng vàng đeo tay mà trao cho Rêbecca như đền ơn và hỏi: "Cô ta là con nhà ai?" Rêbecca thưa rằng: "Tôi là con ông Bathuê cháu ông Abraham. Êliêđê mừng rỡ tỏ thật mình là đầy tớ ông Abraham. Rêbecca nghe vậy liền mời về nhà. 

27. Về đến nhà, Rêbecca kể lại mọi sự trước sau. Laban là anh của Rêbecca thấy hoa tay và vàng vòng trong tay em liền bước ra tiếp khách và sau đầy tớ dọn tiệc thiết đãi. Êliêđê lễ phép nói: "Vì tuân lệnh chủ thi hành một việc mà chưa xong nên xin được phép trình bày rồi mới dám nhập tiệc". 

28. Laban nói rằng: "ông cứ việc nói" Êliêđê mới kể những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho quan thầy, ông đã trở nên một trưởng giả phú quý. Êliêđê cho biết bổn phận hiện tại của ông là đến đây để xin chủ gia gả con gái cho Êgíac là con của quan thầy ông. 

29. Êliêđê cũng tường thuật lại lời cầu xin của ông ở bên giếng ngoài thành. Ông Bathuê cùng Laban nghe vậy liền kính thánh ý Chúa nên chẳng dám từ. Ông Bathuê đem lễ vật trãm chuỗi trao cho Rêbecca và sắm sửa hành trang đưa con về nhà chồng. 

30. Đến sáng ngày, Êliêđê xin với ông Bathuê và Laban cho được rước Rêbecca về nhà ông Abraham. Ông Bathuê do dự và xin hoãn lại ít ngày. Ông Êliêđê, vì gấp về nên nài nỉ xin khởi hành cho sớm, ông Bathuê mói hỏi con gái có muốn theo ông Êliêđê đi ngay bây giờ hay không?. 

31. Rêbecca thuận ý như lời Êliêđê. Bất đắc dĩ ông Bathuê phải đưa con theo Êliêđê về nhà chồng. Khi về đến nhà Rêbecca nhìn thấy ông Êgiác đang ở ngoài đồng nguyện cầu liền lấy khăn che mặt đi, tỏ ra là một người nữ nết na không lấy nhan sắc làm đẹp ý chồng. 

32. Lúc đưa Rêbecca về đến nhà, Êliêđê thuật lại công việc đi cưới vợ cho ông Abraham nghe, người rất đẹp ý. Ông Êgiác rất thương yêu bà Rêbecca nên cũng khuây khỏa nỗi nhớ người mẹ vừa thất lộc không được bao lâu.

[Hết]