Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham đem con tế lễ (Tập 2)

11. Một tay cầm gươm một tay cấm lứa xâm xâm tiến bước. Êgiác lẽo đẽo vác củi theo sau chẳng khác nào hình bóng sau này Đức Chúa Giêsu vác thánh giá lên núi Calavariô chịu chết vì nhân loại để nên của lễ cho Đức Chúa Cha. 

12. Đang lúc lên núi, Êigác ngây thơ hỏi cha rằng: "Gươm cùng củi và lửa đã sẵn còn thịt tế lễ ở đâu!" Nghe con hỏi chẳng khác nào lưỡi gươm xuyên qua trái tim, ông Abraham đau đớn vô ngần, nhìn con mà đôi giòng nước mắt muốn trào ra. 

13. Ông Abraham gắng gượng trả lời: "con đừng lo điều ấy làm chi, hãy đến Đức Chúa Trời sẽ liệu cho có mà tế lễ". Nghe cha nói vậy Êgíac không hỏi han gì thêm, ông lẳng lặng theo cha già với lòng tin tưởng". Chúa sẽ lo liệu của lễ. 

14. Khi đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, ông Abraham đặt bàn thờ đá và chất củi lên. Công việc xong xuôi ông quay lại nắm lấy Êgíac trói chặt lại đặt nằm trên đống củi. Êgíac sửng sờ ngạc nhiên nhìn cha trân trối mà không thốt được lời nào. 

15. Ông Abraham quyết một lòng vâng lời Chúa dạy không để tình riêng ngự trị trái tim, ông can đảm rút gươm ra và giơ cao lên định ra tay hạ sát đứa con để làm của lễ như lời Chúa đã phán. Khi lưỡi gươm vừa sắp sửa hạ xuống. 

16. Bất ngờ, ngay lúc ấy Thánh Thiên Thần hiện ra ngăn lại mà rằng: "Thôi chớ giết con làm chi! Bấy nhiêu đó đủ làm chứng ông đã có lòng vâng lời Đức Chúa Trời. Vậy ông hãy bắt con chiên kia mà làm tế lễ!" 

17. Ông Abraham quay lại thấy con chiên đang mắc sừng trong bụy gai thì mừng rỡ vội mở trói cho con và đến bắt chiên đó đem đến tế lễ cho Chúa thay vì phải hy sinh đứa con yêu dấu. 

18. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng sự việc này nêu gương cho người đời sau biết: Con cái là của Đức Chúa Trời ban, nên phải sẵn lòng tế lễ con mình cho Chúa, nghĩa là phải làm cho nó biết thờ phượng Chúa, nếu nó muốn dâng mình cho Chúa thì cũng chẳng nên ngăn cản. 

19. Sau khi tế lễ xong ông Abraham dẫn con xuống núi hiệp với hai người đầy tớ trở về nhà. Khi đi thảm não bao nhiêu, lúc về ông Abraham vui mừng và kính mến Đức Chúa Trời bấy nhiêu. 

20. Được ít lâu sau, bà Sara được 127 thì chết ông Abraham thương tiếc khóc lóc và lo việc chôn xác vợ. Mặc dù Chúa đã hứa cho ông vùng đất Canaan, ông Abraham vẫn không hề để ý đến, ông đích thân đến ông trưởng tộc trong vùng xin mua đất để chôn cất xác vợ.