Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Đánh giày cho ai?

Tổng thống Lincoln

Tổng thống Lincoln đang ngồi cần mẫn đánh giày, một nhà ngọai giao vô tình trông thấy, tròn mắt ngạc nhiên: “Ôi, thưa thổng thống, ngài tự đánh giày cho mình đấy ư?”

bình thản: “Vâng, thế còn ông, ông phải đánh giày cho ai hay sao?”

Việc mình làm cho bản thân mình, sao lại thắc mắc? Không tự đánh giày cho mình thì còn làm nên chuỵên lớn gì?

Lincoln hiểu ý của nhà ngọai giao nhưng không muốn giải bày một điều đối với ông là lẽ tự nhiên như thế.

Ấy là, giả vờ hiểu nhầm để người ngộ ra chân lý.