Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Bình Ngộ Đại Cáo

Phần VI

 

 

 


   Sĩ tốt kén người hùng hổ
   Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
   Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
   Voi uống nước, nước sông phải cạn.
   Đánh một trận, sạch không kình ngạc
   Đánh hai trận tan tác chim muông.
   Cơn gió to trút sạch lá khô,
   Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
   Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
   Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
   Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
   Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
   Ghê gớm thay ! Sắc phong vân phải đổi,
   Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
   Bị ta chặn ở Lê Hoa,
    quân Vân Nam nghi ngờ
     khiếp vía mà vỡ mật !
   Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,
    quân Mộc Thạnh xéo lên nhau
     chạy để thoát thân.
   Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông,
     nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
   Thành đan Xá, thây chất thành núi,
     cỏ nội đầm đìa máu đen.
   Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
   Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng