Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Bình Ngộ Đại Cáo

Phần V

 

 

 


   Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
     nên đã thay lòng đổi dạ
   Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
     lại còn chuốc tội gây oan.
   Giữ ý kiến một người,
     gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
   Tham công danh một lúc,
     để cười cho tất cả thế gian.


Bởi thế:

   Thằng nhãi con Tuyên đức động binh không ngừng
   Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
   Đinh mùi tháng chín,
    Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
   Năm ấy tháng mười,
    Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
   Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
     chặt mũi tiên phong
   Sau lại sai tướng chẹn đường
     tuyệt nguồn lương thực
   Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng
     Liễu Thăng thất thế
   Ngày hai mươi, trận Mã Yên
     Liễu Thăng cụt đầu
   Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
   Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
   Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
   Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
   Lại thêm quân bốn mặt vây thành
   Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc