Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Bia Văn miếu

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Canh Tuất niên hiệu Duy Tân năm thứ 4 (1910)

Ban đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân4 người

VƯƠNG HỮU PHU 王有琈1, tên cũ là Đình Thụy 廷瑞, Cử nhân khoa Quý Mão niên hiệu Thành Thái năm thứ 15, sinh năm Tân Tị, thi đỗ năm 30 tuổi, người xã Vân Sơn tổng Xuân Liễu huyện Nam Đàn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An.

NGUYỄN HÀM 阮諴2, Cử nhân khoa Bính Ngọ niên hiệu Thành Thái năm thứ 18, sinh năm Nhâm Ngọ, thi đỗ năm 29 tuổi, người xã An Cư tổng An Cư huyện Thuận Xương phủ Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.

NGUYỄN XÁC 阮士殼3, Ấm sinh ở Quốc tử giám loại ưu, Tú tài, sinh năm Mậu Tý, thi đỗ năm 23 tuổi, người xã Kim Lũ tổng Khương Đình huyện Thanh Trì phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.

BÙI HỮU TỤY 裴有萃4, Cử nhân khoa Kỷ Dậu niên hiệu Duy Tân năm thứ 3, sinh năm Đinh Mão, thi đỗ năm 44 tuổi, người xã Thanh Thủy tổng Xuân Liễu huyện Nam Đàn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An.

Chú thích:

1.Vương Hữu Phu (1881-?) người xã Vân Sơn tổng Xuân Liễu huyện Nam Đàn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Vân Diên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An). Cử nhân năm Quý Mão (1903). Sự nghiệp của ông hiện chưa rõ, được biết ông từng làm Hậu bổ.

2.Nguyễn Hàm (1882-?) người xã An Cư tổng An Cư huyện Thuận Xương phủ Triệu Phong tỉnh Quảng Trị (nay thuộc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị). Cử nhân năm Bính Ngọ (1906). Ông từng nhập ngạch Hàn lâm viện hàm Thừa chỉ.

3.Nguyễn Xác (1888-?) người xã Kim Lũ tổng Khương Đình huyện Thanh Trì phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Thanh Xuân Tp. Hà Nội). Ông thi đỗ Cử nhân năm nào chưa rõ. Sự nghiệp của ông hiện chưa rõ.

4.Bùi Hữu Tụy (1867-?) người xã Thanh Thủy tổng Xuân Liễu huyện Nam Đàn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Nam Thanh huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An). Cử nhân năm Kỷ Dậu (1909). Ông từng nhập ngạch Hàn lâm viện hàm Thừa chỉ.