Sách » Kinh Doanh » Luật kinh doanh và thương mại: Những nguyên tắc cơ bản

Kết luận

Nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường, các nước cần ban hành luật thương mại nhằm tạo thuận lợi cho sự vận hành thị trường. Về nguyên tắc, điều này đồng nghĩa với việc ban hành các đạo luật cho phép các bên trong hợp đồng xác lập các điều khoản về mối quan hệ của họ và giảm bớt khó khăn trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng. Các luật chuyên ngành điều chỉnh các giao dịch thương mại phức tạp sẽ tiến hành hỗ trợ bằng cách quy định các điều khoản chuẩn mực và đưa ra những giải thích luật đáng tin cậy. Một số luật liên quan đến cả hợp đồng và tài sản, chẳng hạn như luật về giao dịch có bảo đảm, cho thuê và phá sản, cho phép các bên cùng đạt được giá trị kinh tế đầy đủ của tài sản hoặc của công việc kinh doanh.

Chúng ta đang sống trong thời điểm mà ở đó các nước đang cố gắng thích ứng hệ thống pháp luật của mình với tính hợp lý của thị trường. Trong quá trình nghiên cứu và trợ giúp cho những cố gắng này, các luật sư thương mại đã đi đến đánh giá đầy đủ hơn về cách thức hệ thống pháp luật của mỗi nước ảnh hưởng tới nền kinh tế của nước đó như thế nào và những yếu tố truyền thống khác nhau đã giải đáp cho những vấn đề vượt ra khỏi biên giới quốc gia như thế nào. Dự báo chắc chắc rằng: trong tương lai, luật sư của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển sẽ rút ra được những bài học có giá trị từ những cải cách đôi khi rất khác thường đang được tiến hành tại các nước kinh tế thị trường đang nổi lên.