Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-01-1994 :Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm kiểm đi

Image

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 7 và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ Đại hội 7.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 7 và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ Đại hội 7.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.