Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-8-1965 :Chiến thắng Vạn Tường.

Image

Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chủ lực Khu 5; Đại đội 21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại cuộc càn lớn nhất của 6.000 quân Mỹ, 2.000 quân ngụy có nhiều máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến hỗ trợ tại thôn Vạn Tường, chuyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chủ lực Khu 5; Đại đội 21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại cuộc càn lớn nhất của 6.000 quân Mỹ, 2.000 quân ngụy có nhiều máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến hỗ trợ tại thôn Vạn Tường, chuyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Sau 1 ngày chiến đấu, ta đã loại khỏi vòng chiến 900 tên Mỹ, phá hủy 22 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay. Cuộc hành quân “tìm diệt” quy mô lớn của quân viễn chinh Mỹ đã bị đánh bại. Quân và dân ta trên chiến trường bắt đầu tìm ra cách đánh Mỹ. Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa như trận Ấp Bắc đối với quân Mỹ.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 281.