Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

14-8-1945 :Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh.

Image

Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9-8, quân đội Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo quân Quang Đông của Nhật ở chiến trường Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch kéo dài đến 28-8, tiêu diệt 1 triệu quân của lực lượng chiến lược trụ cột của Nhật vào giai ñoaïn kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thức hai.

Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9-8, quân đội Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo quân Quang Đông của Nhật ở chiến trường Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch kéo dài đến 28-8, tiêu diệt 1 triệu quân của lực lượng chiến lược trụ cột của Nhật vào giai ñoaïn kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thức hai. Cũng trong thời gian này, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hirôsima (6-8) và Nagadaki (9-8). Ngày 14-8, Hội đồng chiến tranh tối cao và nội các Nhật thông qua chiến dịch đầu hàng không điều kiện. Ngày 15-8, Đài phát thanh Nhật truyền đi sắc lệnh của Nhật Hoàng về việc chấp nhận các điều kiện đầu hàng Đồng minh. Lễ ký Hiệp ước đầu hàng không điều kiện được tiến hành trêm chiến hạm Mitsuri của Mỹ đậu ở ngoaøi khơi vịnh Tôkiô ngày 2-9-1945.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 406.