Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1186 :Nhà tống phong vua Lý làm “An Nam quốc vương”.

Image

Nhà Tống phong vua Lý làm “An Nam quốc vương”. Đầu triều Lý Anh Tông, nhà Tống phong cho vua nước ta theo lối cũ.

Nhà Tống phong vua Lý làm “An Nam quốc vương”. Đầu triều Lý Anh Tông, nhà Tống phong cho vua nước ta theo lối cũ. Bắt đầu là “Quận vương”, sau làm “Nam Bình vương”, mãi sau mới có sắc lệnh phong làm “Quốc vương”. Đến đây, nhà Tống phong ngay cho Lý Cao Tông là “An Nam quốc vương”. Đây là sự kiện đặt biệt trong quan hệ bang giao giữa nhà Tống và nhà Lý.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 120.